Translate

Etiquetas

23A (2) 25N (8) 28M (1) Abril (1) Cinema (1) Exposicions (1) Ioga (4) l'Armari Rosa (1) Lectures (14) Llibres (1) Maig (2) Març (3) Mariposas (11) Música (1) Nadal (1) Salut (5) Sant Joan en Flor (1) Sant Jordi (3) Somriu (1) Tic (1) Xarxa (6)

domingo, 5 de mayo de 2013

#Salut i Dona"Les dones pobres"

No les veurem mai a les portades de les revistes, no han triomfat, ni com a dones de negocis ni com a cortesanes. I, això no obstant,  són majoria entre els pobres. Ningú no les admira, ningú no les enveja, però són la infraestructura d’una societat que se sosté gràcies al fet que elles fan les feines pitjors i cobren poc. Si algun dia aquesta majoria pobra s’aturés, el món es desballestaria, ni una guerra, podrien organitzar. Ni el mateix Papa podria celebrar una missa. A casa nostra aquesta majoria no surt mai al Parlament. Si no és per fer-ne una referència simpàtica, com va fer el president Pujol, a la darrera sessió, tot enraonat de <Les dones que es troben a la plaça>. Els discursos, tots, foren emesos en veus masculines.
          
El periodista Alex Masllorens, col·laborador de Càritas i de Justícia i Pau, ha publicat El Quart món, un llibre editat per Barcanova. Hi parla del món de la pobresa que tenim a casa. Aquest món que la mala consciència europea també bateja, sense dignificar-lo, com a bosses de pobresa. De pobres sempre n’hi haurà, diuen el que llegeixen malament l’Evangeli. En aquest llibre, hi ha un capítol dedicat a La feminització de la pobresa. I és ben cert la pobresa és, en gran part, femenina. Encara.
         
Alex Masllorens torna a repetir, en aquest capítol, les dades que ja coneixem, però no deixen d’e esborronar: les dones aporten més del 60% d’hores de feina al món, i només cobren el deu per cent. <I posseeixen menys del l’1% de la riquesa mundial mesurada en termes de terra i propietats, capital i mitjans de producció.> Al costat d’aquestes dades, les fotografies de les triomfadores germanes Koplowitz són un escarni.
          
També ens diu el periodista que, segons el departament de la dona de la UGT, només el 45% de les dones separades o divorciades viuen dels seus ingressos. La pràctica diària demostra que la majoria dels homes no paguen les pensions que han de donar a la família quan la dona s¡ocupa dels fills. Jo en conec un munt. No hi ha llei que empari a aquestes dones, o que obligui els homes a pagar el que deuen. Lleis dràstiques, vull dir. Conec més d’un marit que, en connivència amb l’amo, declara molt menys del que guanya per no haver de passar els diners que, en justícia, la dona hauria de rebre. La quarta part de la pobresa més extrema a l’Estat espanyol afecta les mares soles. L’any 1989, també ens recorda el periodista, 17.738 dones espanyoles van presentar denuncies per les agressions i vexacions dels companys o marits. Vuitanta -i- quatre dones foren assassinades pels seus marits. Víctimes d’un terrorisme molt especial.
          
Un article feminista? Potser. Un company periodista ha escrit aquest capítol, hi aporta dades, el mateix s’esborrona. No hi ha cap nova filosofia que hi trobi explicació. Fa uns dies, els d’Informe semanal van voler commemorar els trenta anys de la píndola. I no sé si, un pel ingènuament, mostraven com a superats anuncis d’aquella època en què la dona sortia com a serventa del marit. Duia el dinar a taula, preparava el cafè, rentava la roba dels seus…S’acabà el reportatge i passaren els anuncis actuals, això si, en colors. I la dona duia el dinar a taula, preparava el cafè, rentava la roba dels seus…
Montserrat Roig (16-X-1991)


Las mujeres pobres

No las veremos nunca en las portadas de las revistas, no han triunfado, ni como mujeres de negocios ni como cortesanas. Y, sin embargo, son mayoría entre los pobres. Nadie las admira, nadie las envidia, pero son la infraestructura de una sociedad que se sostiene gracias a que ellas hacen los trabajos peores y cobran poco. Si algún día esa mayoría pobre se detuviera, el mundo se desguazaria, ni una guerra, podrían organizar. Ni el mismo Papa podría celebrar una misa. Aquí en Catalunya, esta mayoría no sale nunca en el Parlamento. Si no es para hacer una referencia simpática, como hizo el presidente Pujol, en la última sesión, todo razonable de <Las mujeres que se encuentran en la plaza>. Los discursos, todos, fueron emitidos en voces masculinas.

El periodista Alex Masllorens, colaborador de Cáritas y de Justicia y Paz, ha publicado El Cuarto mundo, un libro editado por Barcanova. Habla del mundo de la pobreza que tenemos en casa. Este mundo que la mala conciencia europea también bautiza, sin dignificarlo, como bolsas de pobreza. De pobres siempre habrá, dicen los que leen mal el Evangelio. En este libro, hay un capítulo dedicado a La feminización de la pobreza. Y es cierto la pobreza es, en gran parte, femenina. Todavía.

Alex Masllorens vuelve a repetir, en este capítulo, los datos que ya conocemos, pero no dejan de  estremecernos: las mujeres aportan más del 60% de horas de trabajo en el mundo, y sólo cobran el diez por ciento. <Y, poseen menos del 1% de la riqueza mundial medida en términos de tierra,  propiedades, capital y medios de producción.> Junto a estos datos, las fotografías de las triunfadoras hermanas Koplowitz son un escarnio.

También nos dice el periodista que, según el departamento de la mujer de UGT, sólo el 45% de las mujeres separadas o divorciadas viven de sus ingresos. La práctica diaria demuestra que la mayoría de los hombres no pagan las pensiones que deben dar a la familia cuando la mujer se ocupa de los hijos. Yo conozco un montón. No hay ley que ampare a estas mujeres, o que obligue a los hombres a pagar lo que deben. Leyes drásticas, quiero decir. Conozco más de un marido que, en connivencia con el patron, declara mucho menos de lo que gana para no tener que pasar el dinero que, en justicia, la mujer debería recibir. La cuarta parte de la pobreza más extrema en España afecta a las madres solas. En 1989, también nos recuerda el periodista, 17.738 mujeres españolas presentaron denuncias por las agresiones y vejaciones de sus compañeros o maridos. Ochenta y cuatro mujeres fueron asesinadas por sus maridos. Víctimas de un terrorismo muy especial.

¿Un artículo feminista? Quizás. Un compañero periodista ha escrito este capítulo, aporta datos, el mismo se estremece. No hay ninguna nueva filosofía que encuentre explicación. Hace unos días, los de Informe semanal quisieron conmemorar los treinta años de la píldora. Y no sé si,  ingenuamente, mostraban como se habían superado anuncios de aquella época en que la mujer salía como sirvienta del marido. Llevaba la comida a la mesa, preparaba el café, lavaba la ropa de los suyos ... Se terminó el reportaje y pasaron los anuncios actuales, eso si, en color. Y la mujer llevaba la comida a la mesa, preparaba el café, lavaba la ropa de los suyos ...
Montserrat Roig (16-X-1991) 

No hay comentarios:

Publicar un comentario